Insert title here
联系我们
广州开发区政策研究室“政策兑现”窗口地址:广州市黄埔区香雪三路3号广州开发区政务服务中心3楼C区
联系电话:82114062    
邮箱:zcdx@gdd.gov.cn
办事受理反馈(最新30条)
 • 申请编号 申请时间 处理状态 处理时间
 • ZS20191227-005 2019-12-27 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191226-002 2019-12-26 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191225-075 2019-12-25 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191029-007 2019-10-29 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191225-026 2019-12-25 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191225-054 2019-12-25 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191225-060 2019-12-25 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191225-061 2019-12-25 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191225-071 2019-12-25 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191225-079 2019-12-25 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191226-021 2019-12-26 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191226-032 2019-12-26 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191226-039 2019-12-26 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191227-008 2019-12-27 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191227-010 2019-12-27 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191230-001 2019-12-30 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191230-003 2019-12-30 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191231-002 2019-12-31 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191227-009 2019-12-27 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191231-003 2019-12-31 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • ZS20191225-023 2019-12-25 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-14
 • TC20200121-013 2020-01-21 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-07
 • TC20200121-012 2020-01-21 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-07
 • TC20200121-011 2020-01-21 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-07
 • TC20200121-010 2020-01-21 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-07
 • TC20200121-001 2020-01-21 已受理,转业务主管部门审核 2020-02-07
 • JX20190821-010 2019-08-21 已受理,转业务主管部门审核 2020-01-21
 • JX20190404-004 2019-04-04 已受理,转业务主管部门审核 2020-01-21
 • JX20190329-292 2019-03-29 已受理,转业务主管部门审核 2020-01-21
 • JX20190308-017 2019-03-08 已受理,转业务主管部门审核 2020-01-21