Insert title here
联系我们
广州开发区政策研究室“政策兑现”窗口地址:广州市黄埔区香雪三路3号广州开发区政务服务中心3楼C区
联系电话:82114062    
邮箱:zcdx@gdd.gov.cn
办事受理反馈(最新30条)
 • 申请编号 申请时间 处理状态 处理时间
 • FZ20190311-122 2019-03-11 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-04
 • FZ20190306-003 2019-03-06 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-04
 • ZS20190320-098 2019-03-20 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-04
 • ZS20190312-057 2019-03-12 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-04
 • FZ20190318-090 2019-03-18 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-04
 • TC20190318-061 2019-03-18 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-04
 • TC20190321-033 2019-03-21 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-04
 • ZS20190228-016 2019-02-28 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-04
 • ZS20190314-008 2019-03-14 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-04
 • TC20190304-004 2019-03-04 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-02
 • ZS20181031-013 2018-10-31 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-02
 • ZS20181101-006 2018-11-01 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-02
 • ZS20181101-060 2018-11-01 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-02
 • RS20190305-006 2019-03-05 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190311-062 2019-03-11 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190301-003 2019-03-01 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190304-008 2019-03-04 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190311-132 2019-03-11 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190311-052 2019-03-11 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190312-052 2019-03-12 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190307-065 2019-03-07 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190318-028 2019-03-18 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190315-030 2019-03-15 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190311-075 2019-03-11 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190319-050 2019-03-19 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190318-067 2019-03-18 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190318-066 2019-03-18 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190307-030 2019-03-07 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190319-006 2019-03-19 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01
 • RS20190305-011 2019-03-05 已受理,转业务主管部门审核 2019-04-01